Årsstämma och årsredovisning

I en bostadsrättsförening bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Den årsavgift vi alla betalar ska täcka drifts- och underhålls-kostnader, fondavsättningar för reparationer och underhåll, avskrivningar och ränte-kostnader.

Varje höst upprättas en budget för kommande år. Budgeten är styrmedel för och underlag till eventuell avgiftshöjning i föreningen. Den ekonomiska redovisningen avslutas varje år med ett bokslut. Redovisningen består bland annat av resultaträkning och balansräkning.

Resultaträkningen visar vilka intäkter och kostnader föreningen haft under året. Intäkter minus kostnader är lika med årets överskott. Intäkter består till största del av de månadsavgifter vi alla betalar till föreningen. Kostnader är t.ex. fjärrvärme, el och vatten, underhåll, fastighetsskatt, städning, sophämtning, och finansiella kostnader.

Balansräkningen visar föreningens tillgångar och skulder. På tillgångssidan redovisas bland annat föreningens fastighet, inventarier och likvida medel. På skuldsidan redovisas föreningens eget kapital (inklusive årets resultat), lån och leverantörs-skulder. Skuldsidan har även en fond för yttre underhåll, som ska säkerställa att det finns medel för underhållet av föreningens hus.

Det finns också en fond för inre underhåll, som tillhör medlemmarna. Nya medel kommer enligt styrelsens beslut inte att tillföras fonden för inre underhåll. Medlemmarna har full rätt att använda de pengar som nu finns fonderade för respektive lägenhet i denna fond.

I senaste årsredovisningen finns alla detaljer om föreningens ekonomi, inklusive underhållsplan och genomförda åtgärder, se vår sida med årsredovisning. Årsredovisningen delas ut till alla medlemmar, men går också att ladda ned från föreningens hemsida.