Renovera och bygga om

Föreningen ser positivt på att medlemmarna renoverar och underhåller sina lägenheter. Vissa typer av renovering/ombygganation måste dock godkännas av styrelsen innan renoveringen påbörjas, såsom t.ex:

1.     Ingrepp i bärande konstruktion

2.     Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller

3.     Annan väsentlig förändring av lägenheten.

Du måste kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden. Kontakta styrelsen i god tid före planerad start av ditt renoveringsprojekt.

Styrelsen har mandat att säga nej till medlemmen eller begära in ytterligare handlingar, till exempel ritningar, för att kunna ta beslut. Det är upp till medlemmen själv att ta fram den dokumentation som behövs och det är medlemmens ansvar att stå för kostnaderna för dokumentationen och i många fall även för arbetet. Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen, måste ansöka om bygglov och/eller göra bygganmälan hos Stockholm stad. Det är din skyldighet att undersöka om detta behöver göras. Alla kostnader för bygglov och -anmälan betalas av medlemmen.

Viktigt att veta

  • Icke-bärande innerväggar är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare. Dessa får du ändra, så länge det inte påverkar fastigheten enligt ovan.
  • För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).
  • Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Ska du göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse. Se även kompletterande information om el-arbeten i lägenheterna.
  • Ombyggnad av fastighetens vvs-system får endast utföras av för uppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande.
  • Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation.
  • Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort så fort som möjligt. Det får inte läggas i föreningens grovsoprum eller container och inte heller belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, källargångar, vind och gård. Byggavfall måste placeras på föreningens tomtmark, t.ex. under balkonger längs gårdshuset.
  • Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå gärna i portuppgången innan du sätter igång. Ombyggnadsarbetet får inte utföras på kvällar eller nätter

Information om ombyggnation/renovering som föreningen ansvarar för finns att läsa på HSB:s hemsida. 

Asbest

Asbest var ett vanligt byggnadsmaterial fram till slutet av 70-talet, då det förbjöds och Arbetsmiljöverket har tagit fram regler om hur asbest får hanteras. Asbest finns i våra hus som är byggda i slutet av 60-talet i befintliga konstruktioner, t.ex. i utvändiga väggskivor (eternit) och kakelfix/fog. Om man inte bearbetar, river ner och borrar i etc utgör dessa ingen fara. I lägenheter kan det finnas asbest i kakelfix/fog i köket om det inte är sanerat och utbytt samt i de väggskivor (eternit) som finns runt fönstren på balkongen. Om du ska renovera ditt kök och har äldre kakel är du skyldig att informera hanterverkare om att asbest kan finnas. Det är bostadrättshavaren som är ansvarig att bekosta asbestsanering i lägenheten. På balkongerna får man inte borra nya hål och montera upp saker på eternitskivorna. Eluttag och tork/vädringsanordningar får monteras på balkongen, dock inte i eternitskivorna. I samband med stambytet 2017-2018 lät förening asbestsanera badrum och gäst-WC i lägenheterna.

Vattenavstängning vid renovering

Om du måste stänga av vattnet för att utföra VVS-arbeten, ska du kontakta vår fastighetsskötare FSS. De stänger, tillsammans med din rörmokare, av vattnet samt sätter på det igen vid arbetets slut.
Glöm inte att sätta upp en lapp i hissen och informerar övriga boende om kommande vattenavstängning!
Eventuella kostnader för FSS står du, som beställare, för.