Föreningen

Om bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Ringen är medlem i HSB Stockholm och föreningens firma är HSB:s Bostadsrättsförening Ringen i Stockholm.

Det är frivilligt för varje medlem i vår bostadsrättsförening att vara medlem i HSB Stockholm.

Gemensamma angelägenheter

Medlemmarna påverkar och ansvarar för föreningens gemensamma angelägenheter genom sin röst på föreningsstämmor, genom sin motionsrätt och genom val av styrelse, valnämnd och revisorer för bostadsrättsföreningen. Ordinarie föreningsstämma, som vanligen kallas årsmöte, hålls under maj månad. Styrelsen kan också kalla till extra föreningsstämmor.

Styrelsen har det ekonomiska ansvaret för föreningen och fattar alltså samtliga beslut vad gäller månadsavgifter, renoveringar och underhåll av fastigheten. Beslut om ändrad användning av utrymmen ska dock beslutas av en föreningsstämma. Även förändringar i fastigheten som ändrar standarden ska beslutas av en föreningsstämma (särskilt standardhöjningar som medför ökade underhållskostnader).

Styrelsen

Styrelsen beslutar om bostadsrättsföreningens förvaltning genom löpande beslut. Den ska upprätta en underhållsplan för genomförande av underhållet och årligen upprätta en budget för verksamheten och besluta om den avgift som krävs för att kunna trygga underhållet av för-eningens hus. Styrelsen ska varje år besiktiga föreningens egendom.

Hjälp med förvaltningen

För administrativ förvaltning anlitar föreningen HSB Stockholm, som svarar för bokföringen. HSB Stockholm har dessutom en representant i styrelsen.

Föreningen har sedan 2012 anlitat en extern fastighetsskötare för att stödja arbetet med underhåll och skötsel av fastigheten. För städning av gemensamma utrymmen svarar en städfirma, enligt ett avtal med föreningen.