Föreningsstämma 25 maj 2020 kl 18.30 – Uppdaterad information

Stämman hålls i Frälsningsarméns lokaler, Södermannagatan 44, Stockholm

Kallelse till föreningsstämma har den 21 april 2020 anslagits på anslagstavlorna vid entréerna.

Den 28 april 2020 delades underlag till föreningsstämman (årsredovisning, valberedningens förslag, motioner) ut till alla medlemmar. Samtidigt uppdaterades informationen på anslagstavlorna om att att alternativa förslag till styrelsesammansättning m.m. behöver föranmälas för att poströstning ska kunna ske. Samma information återges även här.

V I K T I G   I N F O R M A T I O N   O M   F Ö R E N I N G S S T Ä M M A N

Att samla många medlemmar tillsammans för att hålla ordinarie föreningsstämma kring våra gemensamma intressen i vårt boende är inte lämpligt under rådande omständigheter.  Föreningen måste dock enligt lag och våra stadgar hålla ordinarie föreningsstämma under första halvåret.

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsföreningen kan poströsta inför föreningsstämman. Poströstning kan ske antingen via e-post eller genom att lägga röstningsformuläret i föreningens brevlåda. Röstningsformuläret tillhandahålls senare. Den tillfälliga lagen möjliggör även att ett ombud kan företräda flera medlemmar vid stämman.

Bestämmelsen möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna.

Styrelsen i HSB brf Ringen har vid sitt styrelsemöte den 16 april 2020 beslutat att röstning vid ordinarie föreningsstämma 2020 ska kunna ske genom poströstning, samt att ett ombud  kan företräda flera medlemmar. Information om hur poströstningen kommer att gå till samt underlag för poströstningen kommer att kommuniceras senare.

Styrelsen för bostadsrättsföreningen uppmanar medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning.

För att stämman ska kunna genomföras med poströstning behöver vi före stämman få in eventuella alternativ till valberedningens förslag till styrelsemedlemmar, revisorer, valberedning och ersättningar men även andra eventuella förslag till beslut på motionerna än styrelsens förslag.

Även förslag på mötesordförande (förslag Mikael Enström, ekonom på HSB, som brukar vara mötesordförande), rösträknare och justeringspersoner vid stämman kan lämnas. Eventuella förslag skickas till styrelsen@brf-ringen.se eller via meddelande i föreningens brevlåda, Bohusg 55 nb, senast den 10 maj.

Underlag och information kring poströstningen kommer att skickas ut senast en vecka före stämman.

Datum och former för föreningsstämman kan komma ändras om nya påbud, regler eller rekommendationer utfärdas.

Förslag till dagordning finns nedan.