Föreningsstämma 25 maj 2020 kl 18.30 – Uppdaterad information

Stämman hålls i Frälsningsarméns lokaler, Södermannagatan 44, Stockholm

Kallelse till föreningsstämma har den 21 april 2020 anslagits på anslagstavlorna vid entréerna.

Den 28 april 2020 delades underlag till föreningsstämman (årsredovisning, valberedningens förslag, motioner) ut till alla medlemmar. Samtidigt uppdaterades informationen på anslagstavlorna om att att alternativa förslag till styrelsesammansättning m.m. behöver föranmälas för att poströstning ska kunna ske. Samma information återges även här.

V I K T I G   I N F O R M A T I O N   O M   F Ö R E N I N G S S T Ä M M A N

Att samla många medlemmar tillsammans för att hålla ordinarie föreningsstämma kring våra gemensamma intressen i vårt boende är inte lämpligt under rådande omständigheter.  Föreningen måste dock enligt lag och våra stadgar hålla ordinarie föreningsstämma under första halvåret.

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsföreningen kan poströsta inför föreningsstämman. Poströstning kan ske antingen via e-post eller genom att lägga röstningsformuläret i föreningens brevlåda. Röstningsformuläret tillhandahålls senare. Den tillfälliga lagen möjliggör även att ett ombud kan företräda flera medlemmar vid stämman.

Bestämmelsen möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna.

Styrelsen i HSB brf Ringen har vid sitt styrelsemöte den 16 april 2020 beslutat att röstning vid ordinarie föreningsstämma 2020 ska kunna ske genom poströstning, samt att ett ombud  kan företräda flera medlemmar. Information om hur poströstningen kommer att gå till samt underlag för poströstningen kommer att kommuniceras senare.

Styrelsen för bostadsrättsföreningen uppmanar medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning.

För att stämman ska kunna genomföras med poströstning behöver vi före stämman få in eventuella alternativ till valberedningens förslag till styrelsemedlemmar, revisorer, valberedning och ersättningar men även andra eventuella förslag till beslut på motionerna än styrelsens förslag.

Även förslag på mötesordförande (förslag Mikael Enström, ekonom på HSB, som brukar vara mötesordförande), rösträknare och justeringspersoner vid stämman kan lämnas. Eventuella förslag skickas till styrelsen@brf-ringen.se eller via meddelande i föreningens brevlåda, Bohusg 55 nb, senast den 10 maj.

Underlag och information kring poströstningen kommer att skickas ut senast en vecka före stämman.

Datum och former för föreningsstämman kan komma ändras om nya påbud, regler eller rekommendationer utfärdas.

Förslag till dagordning finns nedan.

Information om färgsättningen i Gårdshuset

Under föregående vecka samlade styrelsen in synpunkter kring den föreslagna färgsättningen i gårdshuset och på torsdagen den 30 januari hölls ett samrådsmöte i långa gången då ett 20-tal boende deltog. Styrelsen har fått in ett 40-tal synpunkter, både från mötet och skriftligt, kring färgvalen.

Den sammantagna bedömning efter att ha tagit del av både skriftliga och muntliga synpunkter är att respektive hisshall på bottenvåningen i gårdshuset ska ges en egen kulör från den föreslagna paletten, men färgerna ska justeras något vad gäller kulör och ljushet.

En grupp medlemmar fick i uppdrag att tillsammans med styrelsen ta fram de justerade kulörerna som ska användas i gårdshuset.

Arbetet med ommålning fortsätter med bl.a. våningarna 1-9 med början i 51:an. Arbetet med hisshallarna på bottenvåningen återupptas lite senare.

Vänligen,

Jonas Backlund, för Brf Ringen

Samråd kring färgsättningen i bottenvåningen Gårdshuset

Torsdag 30 januari kl 19 i Långa gången

Målningen i gårdshuset har påbörjats. Tre av hisshallarna på bottenvåningen har målats i färger som valts ut av en grupp medlemmar i föreningen. Färgerna är inspirerade av Le Corbusiers färgpalett och varje hisshall på bottenvåningen ska ges en egen karaktär men även matcha golv och övrig interiör. Styrelsen har fått många positiva men även negativa synpunkter på färgsättningen.

Tills vidare är målningen i hisshallarna på bottenvåningen pausad

Arbetet fortsätter dock med att måla våning 1-9 i brutet vitt, samma kulör som i långa gången.

Vad tycker du om färgvalet i hisshallarna i gårdshuset?

Alternativ 1:  Ska vi fortsätta målningen med att ge varje uppgångs hisshall sin egen färg inspirerad från Le Corbusiers färgpalett?

Alternativ 2: Alla uppgångars hisshallar målas i samma brutna vita kulör som långa gången.

Meddela dina synpunkter till styrelsen på e-post senast på torsdag 30 januari 2020. Mailadress:  styrelsen@brf-ringen.se

Eller kom till samrådsmötet på torsdag den 30 januari kl 19 i Långa gången!

Vänligen,

Jonas Backlund, för Brf Ringen